Prof. dr. sc. Janet Enever sa Sveučilišta Umeå u Švedskoj, i gostujuća profesorica na Sveuličištu Reading u Velikoj Britaniji, specijalizirala se za područje ranoga učenja stranoga jezika, globalizaciju jezika i jezičnu politiku. Stupanj doktora znanosti stekla je na Sveučilištu Bristol u Velikoj Britaniji iz područja ranoga učenja stranog jezika i jezične politike. Do sada je radila na sveučilištima u gradovima London, Krakov, Budimpešta, Umeå i Reading. O pitanjima jezične politike, ranoga učenja jezika i obrazovanja nastavnika savjetovala je ministarstva u Aziji, Latinskoj Americi i zemljama Europe. Urednica je serije knjiga na temu istraživanja iz područja „Rano učenje jezika u školskome kontekstu“ za izdavača Multilingual Matters i koordinatorica je AILA istraživačke mreže o ranome učenju jezika. Novije publikacije uključuju: Early language learning: complexity and mixed methods (2017) (suurednica Eva Lindgren); Primary ELT: Issues and trends, u: Hall, G. (ur.) Routledge Handbook of English Language Teaching (2016).

© 2017 dijeteijezik